Algemene voorwaarden

2Tinten Online heeft een sterke focus op het creëren van een ondernemersnetwerk, en levert digitale en online gerelateerde diensten. In deze algemene voorwaarden vind je informatie die van toepassing is bij het gebruik maken van de diensten van 2Tinten Online.

De heer J.S. (Jasper) Nijkamp h.o.d.n. 2Tinten Online is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05076317 en is gevestigd in Zwolle.

De contactgegevens van 2Tinten Online zijn:

Adres: Beethovenlaan 560, 8031CJ Zwolle
Telefoonnummer: +31 (0)682381040
E-mailadres: contact@2tinten.nl

De algemene voorwaarden van 2Tinten Online zijn slechts gericht op een formaliteit. Onderling vertrouwen bij elke vorm van contact, samenwerking of overeenkomst zal altijd de belangrijkste factor zijn.

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Aanbod:
Iedere aanbieding aan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten door 2Tinten Online.

Diensten of Dienst:
De diensten die 2Tinten Online aanbiedt zijn: het onderhouden en optimaliseren van online platformen, vervaardigen van content en webteksten, diensten ten behoeven van marketing, sales en klantenservice.

Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt vanuit een beroep of bedrijf en 2Tinten Online heeft aangesteld diensten te verlenen die door 2Tinten Online worden uitgevoerd.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en 2Tinten Online, voor diensten die door 2Tinten Online aan opdrachtgever worden verstrekt en worden uitgevoerd door 2Tinten Online.

Website:
De website van opdrachtgever die door 2Tinten Online wordt onderhouden en/of geoptimaliseerd.

2Tinten Online:
De dienstverlener, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2Tinten Online, elke overeenkomst tussen 2Tinten Online en opdrachtgever en op elke dienst die door 2Tinten Online wordt aangeboden.

Deze algemene voorwaarden zijn altijd online beschikbaar. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is voor opdrachtgever deze in te zien, zal WebshopAssist aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

Artikel 3 Het aanbod

Alle door 2Tinten Online gedane aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2Tinten Online is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door opdrachtgever wordt bevestigd. Niettemin heeft 2Tinten Online het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor 2Tinten Online gegronde reden te weigeren.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele vervolgopdrachten.

Oplevertijden in het aanbod van 2Tinten Online zijn in beginsel indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan nooit recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een expliciet en ondubbelzinnig akkoord op het aanbod geeft.

2Tinten Online is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt in principe altijd aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. De duur van de opdracht is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Zowel opdrachtgever als 2Tinten Online kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Zowel opdrachtgever als 2Tinten Online kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen niet aan gemaakte afspraken voldoet. Er zal nimmer sprake zijn van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

2Tinten Online zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goede dienstverlener verlangd mag worden. 2Tinten Online staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening.

Bij de uitvoering van de diensten kunnen 2Tinten Online in overleg en op aanwijzingen van opdrachtgever de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten worden gewijzigd.

2Tinten Online is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, ongeacht of de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. 2Tinten Online is nooit aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft 2Tinten Online recht op een redelijke verlenging van de afgesproken (op)leveringstermijn.

Artikel 7 Adviezen

2Tinten Online kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. De door 2Tinten Online verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

Opdrachtgever is op eerste verzoek van 2Tinten Online verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien 2Tinten Online wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door 2Tinten Online gedaan voorstel, is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

Artikel 8 Onderhoud

Indien overeengekomen, verricht 2Tinten Online onderhoud aan de website. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat de website niet volledig/zonder enige gebreken functioneert. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

2Tinten Online is gerechtigd beperkingen te stellen aan de kwalificaties die voor onderhoud in aanmerking komen. Het onderhoud bevat in beginsel het up-to-date houden van de website, het maken van back-ups en het doorvoeren van database optimalisaties. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de website door derden die door opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Onderhoud wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van 2Tinten Online, tenzij partijen expliciet anders overeen zijn gekomen. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomen diensten blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht deze tijdig door te geven. 2Tinten Online is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van 2Tinten Online, 2Tinten Online een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, zullen de bijkomende werkzaamheden binnen de opdracht uitgevoerd worden.

Artikel 10 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever dient alle door 2Tinten Online verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat 2Tinten Online niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende werkzaamheden te realiseren.

2Tinten Online is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd.

2Tinten Online kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 2Tinten Online gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen.

Artikel 11 Oplevering

Oplevering geschiedt op een door partijen overeengekomen wijze. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal door 2Tinten Online verstrekt. De broncode alsmede de technische documentatie van de diensten is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan opdrachtgever.

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, heeft 2Tinten Online recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren, inrichten, parametriseren, tunen en meer van de website, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de eventuele licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij opdrachtgever. 2Tinten Online zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij opdrachtgever, is 2Tinten Online gehouden om dit op een redelijke wijze te herstellen. 2Tinten Online spant zich in om de diensten zoveel mogelijk conform het aanbod te leveren.

2Tinten Online heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt 2Tinten Online het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever is verkregen. Alle aanpassingen die opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12 Acceptatie en (op)levering

Opdrachtgever aanvaardt de website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste (deel)oplevering bevindt (‘as is, where is’). 2Tinten Online is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 2Tinten Online is na finale oplevering niet gehouden tot het herstel van fouten.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:
Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties.
(Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de website niet belemmeren.
Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.

Indien na oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.

Vanaf het moment dat opdrachtgever de website heeft geaccepteerd, vrijwaart opdrachtgever 2Tinten Online voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de website. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor opdrachtgever ontwikkelde website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie.

Artikel 13 Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn staan in beginsel op nul. Dit wil zeggen dat er geen starttarief en geen eindtarief is. De prijs die betaald gaat worden voor hetgeen 2Tinten Online opgeleverd heeft zal door opdrachtgever bepaald worden.

De eventuele betaling, waarbij het te betalen bedrag door opdrachtgever bepaald wordt, geschiedt via een donatie. Dit betekent dat er geen betalingsverplichting is, ook is er geen betaaltermijn aan de orde. Indien er wel een betaling door opdrachtgever gedaan wordt, dan kan dit gedaan worden via de betaallink die door 2Tinten Online meegezonden wordt met het opleverdocument.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle door 2Tinten Online geleverde zaken, worden volledig overgedragen aan opdrachtgever. Er berusten dus geen eigendomsrechten op het geleverde, en worden beschouwd als rechtenvrij. Opdrachtgever is vrij om geleverde zaken naar eigen inzicht te gebruiken voor welk doel dan ook, echter zullen de geleverde zaken altijd rechtenvrij blijven.

Artikel 15 Overmacht

2Tinten Online is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 2Tinten Online is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Indien enig door opdrachtgever gewenst resultaat niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van 2Tinten Online alleen geacht te bestaan indien dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van 2Tinten Online, is 2Tinten Online nimmer te verplichten tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

Een ingebrekestelling dient schriftelijk te worden ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van een eventuele tekortkoming, zodat 2Tinten Online in staat is om adequaat te reageren. Indien het verrichten van diensten door 2Tinten Online leidt tot aansprakelijkheid van 2Tinten Online, is die aansprakelijkheid beperkt herstellen van de gevolgen die voortgekomen zijn uit de tekortkoming.

2Tinten Online is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, rente schade en immateriële schade. Opdrachtgever vrijwaart 2Tinten Online voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door 2Tinten Online geleverde diensten, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van 2Tinten Online.

Enige door 2Tinten Online opgeleverde adviezen, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van 2Tinten Online. De inhoud van het opgeleverde advies van 2Tinten Online is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van 2Tinten Online opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 17 Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan 2Tinten Online verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan 2Tinten Online zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

Opdrachtgever vrijwaart 2Tinten Online van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Opdrachtgever vrijwaart 2Tinten Online voor alle aanspraken van opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart 2Tinten Online voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van opdrachtgever jegens derden). Indien opdrachtgever elektronische bestanden, programmatuur of informatiedragers aan 2Tinten Online verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Geheimhouding

2Tinten Online en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij opdrachtgever aan 2Tinten Online bekend gemaakt is en/of op andere wijze door 2Tinten Online is verkregen.

In het bijzonder ziet de geheimhouding op door 2Tinten Online opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht 2Tinten Online steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door opdrachtgever verstrekt.

Indien 2Tinten Online op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en 2Tinten Online zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is 2Tinten Online niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door 2Tinten Online aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van 2Tinten Online vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal 2Tinten Online vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van 2Tinten Online is verspreid. De geheimhoudingsverplichting leggen 2Tinten Online en opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

2Tinten Online gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal 2Tinten Online de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan contact@2tinten.nl.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van 2Tinten Online verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever 2Tinten Online tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Indien 2Tinten Online op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 Klachten

Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service van 2Tinten Online of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@2tinten.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 2Tinten Online de klacht in behandeling kunnen nemen. 2Tinten Online zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen 2Tinten Online en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2Tinten Online heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen 2Tinten Online en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.